Enterprise Zone

Parth Menter

Mae Parc Ynni Bae Baglan yn rhan o Barth Menter Glannau Port Talbot sy’n canolbwyntio ar y sectorau uwch-weithgynhyrchu, ynni, amgylcheddol ac adeiladu. Mae’n un o wyth Parth Menter ar draws Cymru ac mae’n rhan allweddol o ymrwymiad parhaus Llywodraeth Cymru i greu swyddi a thwf cynaliadwy. Rheolir Parth Menter Glannau Port Talbot gan Fwrdd ymgynghorol annibynnol dan arweiniad y sector breifat.

Mae Trysorlys ei Mawrhydi’n cynnig Lwfansau Cyfalaf Uwch (ECAs) ym Mharth Menter Glannau Port Talbot oherwydd ei ffocws cryf ar weithgynhyrchu. Mae ECAs yn galluogi busnesau i hawlio lwfans o 100% yn y flwyddyn gyntaf am gost cyfalaf buddsoddi mewn unrhyw offer neu gyfarpar a wnaed cyn 31 Mawrth 2020.

Mae hyn yn gwneud i Barc Bae Baglan fod yn ddewis deniadol ar gyfer busnesau gweithgynhyrchu sy’n dymuno sefydlu, adleoli neu ymestyn eu gweithgaredd yng Nghymru. Gellir gweld cyfleoedd buddsoddi mewnol llawn yma: businesswales.gov.wales

 

Enterprise Zone